Apostolat „Margaretka”

Ogólne zasady

Ruch osób modlących się za kapłanów Le Mouvement des Marguerites” został założony w Kanadzie w 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, przy aprobacie miejscowego biskupa. Tam tez powstały pierwsze Margaretki. Zatem źródłem ogólnych zasad są kanadyjskie wytyczne.

1. Cele Apostolatu

-modlitwa za wybranego kapłana

-troska o jedność kapłanów ze swoim biskupem i miedzy sobą

-współpraca między kapłanami i świeckimi

-wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego

2. Logo Apostolatu

Jako logo ruchu wybrano margaretkę czyli polny kwiat. Ilustruje on zaangażowanie w modlitwę Roślina jest zakorzeniona w glebie Kościoła i odżywiona życiem Ducha świętego. Siedem płatków kwiatu reprezentuje siedem osób, które zobowiązały się do modlitwy za konkretnego kapłana. W centrum kwiatu wpisuje się imię kapłana, natomiast na płatkach
imiona siedmiu osób, które składają Bogu przyrzeczenie modlitwy – każda w jednym wybranym przez siebie dniu tygodnia.

3. Modlitwa

W Apostolacie Margaretka istnieje duża dowolność w wyborze modlitw. Louise Ward stwierdziła: ..Każdy „płatek może modlić się w sposób, który najlepiej mu odpowiada, każdy na swój sposób. Ruch nie oferuje specjalnej formuły”. I podobnie: „Każdy człowiek jest
niepowtarzalny, Każdy liść z drzewa jest wyjątkowy; każdy płatek śniegu, kropla wody, kopii. Różnorodność jest chwała Ojca” Zatem istnieje dowolność w przyjmowaniu modlitw przez różne Margaretki. Szanują wytworzona przez lata praktykę, proponujemy modlitwę O
Jezu Boski Pasterzu oraz (według ustalenia przez grupę): dziesiątek Różańca lub Koronkę Pokoju lub Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub inną modlitwę.

4. Blankiety

Zewnętrznym znakiem przynależności do Apostolatu Margaretka jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana. Najprościej można je otrzymać na dwa sposoby:

-samodzielnie wydrukować: apostolatmargaretka.pl/blankiet

-zamówić telefonicznie lub mailowo (wysyłka pocztą na teren całej Polski)

Historia
Historia Apostolatu Modlitwy za Kapłanów Margaretka

I. Początki Apostolatu

kwiat Margaretki – symbol Apostolatu Apostolat Margaretka (fr. „Le Mouvement des Marguerites”, ang. ,,The Daisy Movement”)został założony w Kanadzie 1 sierpnia 1981 roku przez panią profesor Louise Ward, za aprobatą miejscowego biskupa. Od samego początku jego patronką została Najświętsza Maryja Panna Matka Kościoła. Apostolat Margaretka, jak twierdzi założycielka, jest„duchową adopcją kapłana w modlitwie”.

Obecnie Apostolat Margaretka, za zgodą diecezjalnych ordynariuszy istnieje w wielu krajach święta. W Kanadzie jest uważany przez biskupów, za jeden z dziesięciu głównych ruchów w Kościele „Ten ruch jest laską dla naszego Kościoła” (bp Gilles Cazabon z diecezji SaintJérôme) Apostolat Margaretka jest niespodzianka Ducha Świętego” (bp Raymond Saint-Gelais z diecezji Nicolet).

Do rozwoju tego ruchu przyczynili się franciszkanie z medjugorskiej parafii. Ich świadectwo o mocy i znaczeniu tej modlitwy, wobec przybywających do Medjugoria pielgrzymów,pomaga w szybszym rozszerzenie się tej formy modlitwy na cały świat.

II. Rozwój w Polsce

W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez papieża Benedykta XVI rok kapłański.

Ze względu na wzrastającą liczbę zaangażowanych osób i chęć wspólnotowej modlitwy za kapłanów, rozpoczęto organizowanie spotkań i pielgrzymek w różnych miejscach w Polsce(Kalwaria Zebrzydowska, Wysokie Kolo i inne). Powstało też wiele stron internetowych.które propagują ideę modlitwy w Margaretkach.

Księżą Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,które obradowało w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, powołali ks.Bogusława Nagel z Archidiecezji Krakowskiej na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”.

Źródło: www.apostolatmargaretka.pl
Redagował: Damian Siejka